هشدار وزیر دفاع آمریکا به رژیم: جمعش کنید یا جواب میدهیم!

به اشتراک بگذارید: