هشتگزن ها بشتابید!

چیزی به چهلم این جانباخته راه میهن نمانده…

در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در زندان دستگرد اصفهان
به قتل رسید

بعد هم ضجه بزنید کاوه کجاست؟
چرا بابک خرمدین ی نمیاد؟
ابومسلم چه شد؟

به اشتراک بگذارید: