نیکی هیلی: به غیر از رهبران حزب دمکرات هیچکس از فقدان سلیمانی ناراحت نیست، نه کشورهای عربی، نه روسیه و نه چین!

به اشتراک بگذارید: