نظر ایرج مصداقی درباره حمایت جمعی از کنشگران سیاسی با پیشینه چپ از “پیمان نوین” رضا پهلوی

از همینجا که گذاشتم گوش کنید:

به اشتراک بگذارید: