نامزد نظامی انتخابات: دکترای پنهان کاری دارم ؛ ۴۰ سال است جلوگیری از بروز نارضایتی یکی از وظایف من بوده است!

*  کسانی که در انتخابات رأی نمی دهند، حق اعتراض هم ندارند * من یک عمر امورات پنهان این جامعه را اداره کرده ام * دکترای پنهان کاری  دارم  *  ۴۰ سال است جلوگیری از بروز نارضایتی یکی از وظایف من بوده است *  ما ذوالفقار رهبریم نامزد نظامی انتخابات گفت: من با عواملی کار می‌کنم و کار کرده ام که یکدیگر را نمی‌شناسند و اصلاً همدیگر را ندیده اند و هیچ وقت هم همدیگر را نخواهند شناخت. اداره پنهان آ‌ن‌ها یعنی مدیریت پنهان‌کاری که من دکترای آن را گرفته ام.

اراجیف سرتیپ شاهوردی!

ایلنا
به اشتراک بگذارید: