میدان مغناطیسی ویروس کرونا

پس از گذشت یک سال از اختراع دستگاه مستعان توسط دانشمندان بسیجی و سپاه پاسداران هنوز دانشمندان خارجی در شرکتهای بزرگ ویروس شناسی مثل فایزر و مدرنا و غیره نتوانستند یک چیز را بفهمند و آن اینکه مگر ویروس هم میدان مغناطیسی دارد؟

دانشمندان خارجی گفته اند ما اگر موفق به درک این یک موضوع بشویم بقیه باز کردن بقیه گره های پزشکی بشریت مثل آب خوردن است.

نگاه کنید به توضیحات فرمانده کل سپاه که میدان مغناطیسی را با رسم شکل توضیح میدهد

به اشتراک بگذارید: