مواظب گازهای بی حس کننده باشید!

روزنامه اطلاعات 8 آذر 58 را ورق می زدم چشمم به این خبر افتاد.
در زمانی که کارمندان سفارت امریکا را در ایران گروگان گرفته بودند یک برادر عرب مسلمان (!!!) از پاریس به حکومت آخوندا توصیه های امنیتی می کند و میگوید امریکا چگونه می تواند مردم ایران را بمدت 24 ساعت نیمه فلج کند و بیاید گروگان ها را بردارد و ببرد.
اطلاعات
به اشتراک بگذارید: