مناسبات علی و شیعیانش با ایرانیان؛ ایمان سلیمانی، اسماعیل وفا یغمایی و مانی (و دعای ۲۷ صحیفه سجادیه)

برنامه ای است به غایت جالب. در قسمتی از این برنامه آقای سلیمانی به دعای ۲۷ صحیفه سجادیه اشاره میکنند که متن کامل آن در زیر آمده. فقط همین دعا نشان میدهد که درجه توحش شیعیان علی چه اندازه میتواند باشد. فقط چند لحظه در ذهن خود مفهوم این دعا را به گروهی نوجوان شیعه تزریق کنید, و چند سال بعد آنها را در گردانهای بسیج, حزب الله و حشد الشعبی سازماندهی کنید, تا به عمق فاجعه پی ببرید. حتا در قسمتی از این دعا صریحا حق استفاده از بمب میکروبی (ای خداوند، آبهاشان را به وبا بیالای) و مقطوع النسل کردن دشمنان (ای خداوند، زنانشان از زادن سترون دار و مردانشان را از آب پشت بخشکان) به شیعیان علی داده شده.

نیایش بیست و هفتم – صحیفه سجادیه:

بار خدایا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرزهای مسلمانان رابه پیروزمندی خویش استوار گردان و مرزبانان را به نیروی خود یاری ده و از خزانه افضال خویش عطایشان به فراوانی ارزانی دار.

بار خدایا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و شمارشان افزون کن و سلاحشان برنده.حوزه هاشان حراست فرمای و پیرامونشان رانفوذ ناپذیر گردان.جمعشان متحد کن و خود به تدبیر کارهاشان پرداز.

سر رشته آذوقه شان گسسته مگردان و دشواریها از پیش پایشان بردار.

آنان را به نصرت خویش قوت بخش و به شکیبایی مدد نمای و دفع مکردشمن را به ایشان بیاموز .

بار خدایا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و به مدافعان مرزهاهر چه نمی شناسند بشناسان و ایشان را هر چه نمی دانند بیاموز وچشمانشان را بر هر چه نمی بینند بگشای.

بار خدایا،درود بفرست بر محمد و خاندان او و چون با دشمنان رویاروی شوند،یاد دنیای مکار فریبنده از خاطرشان بزدای و هوس حطام فتنه انگیز این جهانی از دلشان محو کن و بهشت را پیش چشم ایشان دار و آن مساکن جاوید و آن منازل کریم و آن حوران خوبروی وآن جویباران سرشار از آشامیدنیهای نغز و گوارا و آن درختان سر فرو داشته و بارور از میوه های گونه گون بهشتی را به آنان بنمای،تاهوای پشت کردن به دشمن در دل هیچ یک از ایشان نجنبد و خیال گریختن از هماورد از خاطر کس نگذرد.

ای خداوند،به این نیایش،خصمشان درهم شکن و چنگال دشمن ازتنشان کوتاه کن و میان دشمنان و سلاحهایشان جدایی افکن و بنددلشان بگسل و چنان کن که میان ایشان و زاد و توشه ایشان فاصله ای بزرگ پدید آید و در راه سرگشته و حیرانشان گردان و آن سان کن که راه خویش گم کنند.ای خداوند،دشمنانشان را راه مدد بربند و ازشمارشان بکاه و قلوبشان لبریز از وحشت نمای و دستشان از تطاول کوتاه کن و زبانشان از گفتن به بند آر و چنان کن که شکست ایشان سبب پراکندگی و عبرت آن کسان گردد که از پی شان می آیند و چون ایشان را به خواری در افکنی از آن پس هیچ لشکر انگیز طمع در ستیز با مانکند.

ای خداوند،زنانشان از زادن سترون دار و مردانشان را از آب پشت بخشکان و نسل چارپایان و ستورانشان منقطع گردان.آسمانشان رامفرمای که بر آنان قطره ای ببارد و زمینشان را مفرمای که گیاهی برویاند.

بار خدایا،بدین نیایش،بلاد مسلمانان نیرومند گردان و شهرهاشان استوار.اموالشان را فزونی ده و چنان کن که از نبرد با دشمن فراغت جویند و روی به پرستش تو نهند و به جای پیکار با دشمن با تو خلوت کنند،تا مردم سراسر زمین کسی جز تو نپرستند و در برابر کس جز توچهره بر خاک نسایند.

بار خدایا،مسلمانان هر ثغری را برای نبرد با مشرکانی که در برابرایشانند بسیج فرمای و آنان را به گروههایی از ملائکه که پی در پی،ازپس هم،به یاریشان فرود می آیند یاری نمای،تا دشمنان تو را تا آنجا که خاک زمین به پایان می رسد به کشتن و اسیر کردن واپس رانند،یا آنکه مشرکان اقرار کنند که تویی الله،آن خدای که جز او خدایی نیست،یکتاو بی انباز .

ای خداوند،چنان کن که این دعا همه دشمنانت را در اقطار بلاددر بر گیرد:از هندوان و رومیان و ترکان و خزران و حبشیان و مردم نوبه وزنگبار و سقلابیان و دیلمیان و دیگر امم مشرک که نام و صفاتشان کس نداند و تو خود به علم خود شمارشان کرده ای و به قدرت خود بر آنان اشراف داری.

ای خداوند،مشرکان را به مشرکان مشغول دار تا از تطاول بر بلاد اسلامیان باز مانند و از شمار ایشان بکاه تا از شمار مسلمانان نکاهند.

میانشان جدایی افکن تا بر ضد مسلمانان متحد شدن نتوانند.

بار خدایا،آرامش از دلشان و نیرومندی از تنشان دور کن و اندیشه هر حیله و نیرنگ از قلوبشان بپرداز.به هنگام نبرد با مردان ما دست وپایشان سست گردان و در دلشان بیم افکن تا از جدال و آویز باسلحشوران اسلام عاجز آیند.لشکری از ملائکه خود،همراه با خشم وعذاب خود بر سرشان فرست،آن سان که در جنگ بدر فرستادی،تارگ حیاتشان قطع کنی و جاه و جلالشان از میان ببری و جمعشان پراکنده سازی.

ای خداوند،آبهاشان را به وبا بیالای و طعامشان به دردها بیامیز وشهرهاشان در زمین فرو بر و پی در پی سنگ بلا بر سرزمینشان ببار و آن را به قحطسال دچار کن و توشه و زادشان را در بی باران ترین وخشک ترین و دورترین زمینها قرار ده،پناهگاههای زمین به رویشان سدکن و به گرسنگی مداوم و بیماری دردناک مبتلایشان گردان.

بار خدایا،هر جنگجویی از گروندگان به آیین تو که به جنگ با آنان برخیزد و هر مجاهدی از پیروان سنت تو که با آنان جهاد کند تا دین توبیشتر اعتلا یابد و حزب تو تواناتر شود و نصیب تو افزون تر گردد،پس هر چه خواهد برایش میسر گردان و اسباب کار او مهیا کن و بر عهده گیر که پیروزی اش دهی.خداوندا،یارانی موافقش ده و پشتش محکم گردان و هزینه اش به فراوانی ارزانی دار و او را به نشاط و خرمی متمتع ساز و آتش اشتیاق او به یار و دیار در دلش فرو نشان و از غم تنهاییش در پناه خود دار و یاد زن و فرزند از خاطرش محو کن .

خداوندا،به حسن نیتش راه نمای و عافیتش بخش و سلامتش بدارو ترس از او دور دار و دلش به جرئت و شهامت قوی گردان و صلابت وسختی اش ده و به نصرت خویش یاری نما و سیرتها و سنتهای دین به او بیاموز و در فرماندهی راه صوابش پیش پای بگشای و از ریاکاری بر کنار دار و از دلبستگی به نام و آوازه برهان و چنان کن که فکر و سخن وسفر و حضرتش در تو و برای تو باشد.

ای خداوند،هر گاه با دشمن تو و دشمن خود مصاف در پیوندد،شمارهماوردان در چشمش اندک آور و هیبتشان در دلش خرد بنمای.او را بردشمن چیره گردان و دشمن را بر او چیره مگردان.و اگر خواهی زندگی اش را به نیکبختی پایان دهی و به خلعت شهادتش بنوازی،چنان کن که شهادت او پس از آن باشد که دشمنت را هلاک ساخته باشد.

یا به بند اسارت آورده باشد و اطراف بلاد اسلامیان از تجاوز خصم ایمن گردیده باشد و دشمنان تو پشت کرده روی به هزیمت نهاده باشند.

ای خداوند،هر مسلمانی که پس از رفتن یکی از غازیان یا مرزبانان به میدان نبرد،به جای او عهده دار امور خانه اش گردد،یا بازماندگانش را سرپرستی کند یا به بخشی از مال خود جنگجو را مدد رساند یا به سازو برگ نبرد یاری دهد،یا بر جهادش بر انگیزد،یا دعای خیر خود بدرقه راهش گرداند،یا در غیاب او حرمتش رعایت کند،او را پاداشی ده همچند پاداش آن جنگجو،به همان مقدار و همان گونه.ای خداوند،جزای کار او،بهری در این دنیا عطا کن که سود آن مال که تقدیم داشته وشادمانی عملی که به جای آورده،به زودی فراچنگ آرد و چون عمرش به پایان رسد فضل و نعمتی که برایش قرار داده ای و کرامتی که مهیاداشته ای،نصیبش گردد.

بار خدایا،هر مسلمانی که امر اسلام دل مشغولش دارد و بسیج مشرکان بر ضد مسلمانان ملولش کند و آهنگ جنگ در دل او پدید آید یاجهاد را کار بندد،سپس به سبب ناتوانی جسم از کار بازماند یا فقر وبینوایی کار او به تعویق افکند،یا حادثه ای از عزمش باز دارد،یا به ناگاه مانعی بر سر راهش پدید آید،نامش در زمره عابدان بنگار و ثواب مجاهدانش ده و در شمار شهیدان و صالحانش در آر.

بار خدایا،بر محمد بنده خود و رسول خود و آل محمد درود بفرست،درودی برتر از هر درود دیگر و فراتر از هر تحیت،درودی که زمانش پایان نیابد و شمارش منقطع نگردد،درودی تمام تر و کامل تر از هر دروددیگر که یکی دیگر از دوستانت را فرستاده ای،که تو بخشنده ای وستوده ای،پدید آورنده ای و به صندوق عدم باز گرداننده ای و هر چه خواهی همان کنی.

به اشتراک بگذارید: