مقایسه «مرقد» خمینی و بیمارستان خمینی

جالب اینکه اولی حتی به درد رژیم هم نخورد…

به اشتراک بگذارید: