مغزهای کپک زده روشعنفکران ۵۷ تی و رمز گشایی از سخنان امامشان!

امام اوباش ۵۷ تی
این احمق زنده است هنوز؟ الا میدونه تو لواسان چه خبره؟
از نظر شاملو خون های بیگناهانی چو هویدا و جهانبانی کم ریخته شده است !
به اشتراک بگذارید: