معاون وزارت بهداشت حریرچی (که میگفت اگر ادعاها در مورد کرونا صحت داشته باشد استعفا میدهم) کرونا گرفت!

به اشتراک بگذارید: