فرق بین مردم ایران و اسپانیا در برابر اشغالگران

فرق بین مردم ایران و اسپانیا در برابر اشغالگران
ما ایرانیان به واسطه سابقه تمدن 6000 ساله, خود را غنی ترین و با سابقه ترین تمدن عالم می دانیم و ادعای آقایی و سروری بر جهان داریم و فخر می کنیم که هنر نزد ایرانیان است و بس. به لحاظ تاریخی سابقه تمدن و فرهنگ در اسپانیا بسیار کمتر از ایران است. ایران و اسپانیا هر دو توسط اعراب مسلمان به زور شمشیر اشغال شدند. هر دو کشور هم در موقع تجاوز و اشغال دارای دین یکتا پرستی بودند. ایرانیان زرتشتی بودند و اسپانیایی ها مسیحی بودند. ایرانیان دین اعراب مسلمان را پذیرفتند و تمام اشخاص متجاوز را مقدس و گرامی داشتند و به چاکری و بندگی سمبلهای تجاوز افتخار کردند و فرهنگ اسلامی اعراب را پذیرفتند و گرامی داشتند و حتی در این زمینه از آنها نیز پیشی جستند و به جای سه یا چهار خلیفه که اعراب مسلمان گرامی می داشتند 12 مرد عرب را مقدس و گرامی داشتند و در طول 1400 سال بسیاری از هموطنان خود را به خاطر عدم باور به این مهاجمان اشغالگر کشتند. البته عده زیادی از ایرانیان نیز برای فرار از پرداخت جزیه(مالیات اسلامی اعراب مسلمان برای غیر مسلمانان) اسلام آوردند. اسپانیا به مدت بیش از 7 قرن در اشغال اعراب مسلمان باقی ماند ولی اسپانیایی ها دین و زبان و فرهنگ خود را حفظ کردند. اسپانیایی ها دین اعراب مسلمان را نپذیرفتند و تمام اشخاص متجاوز را مقدس و گرامی نداشتند و به چاکری و بندگی سمبلهای تجاوز افتخار نکردند و برای فرار از پرداخت جزیه اسلام نیاوردند و قرآن خوان نشدند و در سالروز وفات متجاوزان به عزاداری و نوحه خوانی نپرداختند و با پایداری و مقاومت در طول 7 قرن اشغال, در نهایت متجاوزان را از کشور خود بیرون کردند و سرزمین خود را آزاد کردند و اکنون نیز بعد از صد ها سال از پایان اشغال بزرگترین قهرمان ملی اسپانیا فرمانده سپاهیان اسپانیا (ال سید)است که اعراب مسلمان را شکست داد و از اسپانیا بیرون راند. در هیچ دوره ای از تاریخ اسپانیایی ها طارق بن زیاد فرمانده سپاهیان عرب مسلمان که اسپانیا را اشغال کرد مورد تکریم قرار ندادند و از او تجلیل نکردند و در سالروز وفاتش به عزاداری و نوحه خوانی و زدن بر سر و روی خود نپرداختند.

به اشتراک بگذارید: