مصاحبه کامل لری کینگ با محمود احمدی نژاد (2009؛ بعد از جنبش سبز) انگلیسی

از اواخر قسمت سوم در مورد کشتار بعد از انتخابات ۸۸, مرگ ندا و… صحبت میشه

به اشتراک بگذارید: