مصاحبه پوریا زراعتی با چارلی ویمرز سیاستمدار سوئدی و نماینده سوئد در پارلمان اروپا درباره جنبش مردم ایران

به اشتراک بگذارید: