مصاحبه جواد ظریف با فرید زکریا در مورد نوید افکاری, تحریمها, صلح اسرائیل و اعراب + کنفرانس خبری (انگلیسی – ۱ ساعت)

به اشتراک بگذارید: