مصاحبه با اولین فردی که در آمریکا واکسن کرونا دریافت کرده (کیپ کوتاه انگلیسی)

تزریق واکسن کرونا از امروز در آمریکا شروع شد و واکسن به تمام ۵۰ ایالت آمریکا ارسال شده. سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در نیویورک اولین فردی در آمریکا بوده که واکسن کرونا دریافت کرده.

به اشتراک بگذارید: