مرا به نام بخوان، من با صدای تو شکفته میشوم و با سکوت تو، پژمرده…

تو چه میدانی پشت این حروف، چه کسی به انتظار شنیدن صدای تو، میسوزد و خاکستر میشود!؟

من هنوز نمیدانم، پس از مرگ تو، آبی باشم یا قرمز!؟

به اشتراک بگذارید: