راز مهاجرت خبرنگاران اصلاح طلب به امریکا

با شدت گرفتن روند افزایشی بهای دلار و بی ارزش شدن پول ملی، حسن روحانی گفت این وظیفه دولت نیست که قیمت دلار را ثابت نگه دارد.

بلافاصله پس از این اظهار نظر گمانه زنی های کارشناسان شروع شد و انگشت اتهام را به سوی قوه قضائیه نشانه گرفتند. سخنگوی قوه قضائیه هم اظهار داشت: وظیفه قوه قضائیه فراتر از این حرفهاست. تنظیم بازار ارز وظیفه فدراسیون دوچرخه سواری است. بروید از آنها بپرسید.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری هم با لهجه اصفهانی اظهار داشت: از کی تا حالا ما شدیم مسئول تنظیم بازار ؟ ما یک وظیفه بیشتر نداریم و آن هم صادرات فرش است البته تعمیر و رفو هم می کنیم. بروید سراغ اداره مبارزه با مواد مخدر.

خبرنگاران به دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر رفتند. دود فضای اتاق رئیس را پوشانده بود. خبرنگاری پرسید: آقای رئیس! چرا دلار داره بالا میره؟ مگر وظیفه اداره شما نیست که جلوی افزایش آنرا بگیرید؟

رئیس اداره گفت: اشتغفرالله! این مشخره بازیها چیه درآوردین؟ ما کارمون چیز دیگه اشت. ما فقط با اشتکبار مبارژه می کنیم و با شهیونیشم بین الملل.

یالله ژود بلندشید برید که میخوایم یک بشت بزنیم توپ توپ بشیم.

خبرنگاران دوباره برگشتند جلوی ساختمان ریاست جمهوری و منتظر ماندند تا حسن روحانی بیرون آمد. از او پرسیدند: آقای روحانی! بالاخره مسئول بازار ارز کدام سازمان یا وزارتخانه ای است؟ ما علاف شدیم از بس اینطرف و آنطرف رفتیم.

حسن روحانی گفت: آیا اگر دلار امریکا گران میشه باید رئیس جمهور ایران پاسخگو باشد یا رئیس جمهور امریکا؟

خبرنگاران دیدند راست میگه، لذا همه متفرق شدند و رفتند ویزا بگیرند بروند امریکا علیه ترامپ مبارزه کنند.

 

به اشتراک بگذارید: