محصول جدید صنعت نظامی روسیه: جاسازی سامانه (آماده به شلیک) موشکی در کانتینرهای تجاری

یک حسی به من میگوید این محصول مشتریان مشتاقی پیدا خواهد کرد…

به اشتراک بگذارید: