مجتهدی که کارش تیغ زدن مردم بود

توضیح: گاهی آخوندها میخواهند به مخاطبان ساده لوح خود بقبولانند که مجتهدین در نزد مردم از محبوبیت بالایی برخوردار بودند اما وقتی خوب به داستانهای آنها دقت کنیم درمی یابیم که آخوندها جز مفت خوری و تیغ زدن مردم کار دیگری بلد نبودند. برویم سراغ یکی دیگر از کرامات شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف الغطاء:

وقتی شیخ وارد قزوین شد و در خانه حاج عبدالوهّاب منزل کرد تجّار کاروانسرای شاه استدعا نمودند که شیخ به بازدید تجّار به بازار تشریف نمایند. شیخ قبول نموده باتّفاق حاج عبدالوهّاب و سایر ملازمین به سمت بازار حرکت کردند. چون به بازار رسیدند تجّار به استقبال شیخ آمدند درباره آنکه شیخ اول به حجره و مغازه کدام یک وارد شود بین تجّار نزاع و مجادله افتاد. چون همه می خواستند شیخ به حجره خودشان نزول فرماید.

چون شیخ از این مسابقه مطّلع شد در وسط بازار نشست فرمود هر که بیشتر پول بدهد شیخ اول به حجره او وارد خواهد شد. پس بعضی از تجّار ظرفی را پر از درهم و دینار کرده بحضور شیخ آوردند!

منبع: کتاب داستانهایی از علما/ علی میرخلف زاده

به اشتراک بگذارید: