مجتهدی که پول خزانه دولت را به رفقایش می بخشید

اطرافیان دربار سلطان ملکشاه  به او گزارش دادند که : خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد هزار خلعت به علما و زاهدان میدهد درصورتیکه  از آنها به شما نفعی نیست و با آن مبلغ ، می توان سپاه و لشکر نیرومندی را فراهم نمود .

سلطان این سخن را به خواجه گفت : به این مبلغ می توان لشکری ترتیب داده که ایشان دشمنان را با شمشیر یک ذرعی و به تیری که رفتنش سیصد ذرع است دفع کنند .

خواجه گفت : ولی من به این زر برای تو لشکری ترتیب دهم که از اول شب تا صبح دستها را به دعا بلند کنند به درگاه خداوند که شمشیر همت به ابر برسانند و تیر دعا از هفت آسمان گذرانند و لشکر ، و من و تو در پناه ایشانیم ، سلطان گریه کرد و او را تحسین نمود !!

عجب سلطان خری بوده!

منبع: منتخب الدعاء علیها السلام 51

به اشتراک بگذارید: