مجتهدی که مردم آزاری میکرد

استادم آیت الله شیخ علی اکبر الهیان فرمود: وقتی ما به همراه چند تن از دوستان از جایی می گذشتیم دیدیم که در جایی معرکه گیری معرکه گرفته است. او جامی را بالای یک تکه چوب به گردش در آورده بود. آن جام به سرعت بالای آن قطعه چوب می رقصید؛( درحقیقت تردستی و شعبده ای داشت)

یکی از ما نگاه تندی به آن جام کرد و آن جام فورا سرنگون شد.

معرکه گیر دانست که به خاطر نگاه نافذ عارفی است که این چنین جام سرنگون شده است. به اطراف نگاه کرد که صاحب نظر را بشناسد ولی ما سر خود را پایین انداخته و به سرعت رد شدیم.

(به نقل از خاطرات من از استاد از مجموعه سیمرغ قاف عشق ؛ صفحه ۲۰۴)

به اشتراک بگذارید: