مجتهدی که شبها با چراغ نوربالا و مه شکن حرکت میکرد

آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی در دورانی که در عتبات حضور داشتند بسیار به مسجد سهله می رفتند و شبها تا صبح عبادت میکردند. یک شب که بسیار تاریک بود و چراغی در مسجد هم روشن نبود در میانه شب احتیاج به تجدید وضو پیدا کردند (یعنی حاج آقا گوزیدند) و بدین جهت از مسجد خارج شدند و به سمت وضوخانه که در قسمت شرقی بیرون مسجد قرار داشت حرکت کردند.

در بین راه به جهت شدت تاریکی و ظلمت محض، در وجود مبارک ایشان خوفی پدید آمد (یعنی حاج آقا ترسیدند). به مجرد این خوف، یک مرتبه یک نوری همچون چراغ در پیشاپیش ایشان پدیدار شد که با ایشان حرکت میکرد!!

آقا با این نور به محل وضوخانه رفتند و وضو گرفته و سپس به جای خود یعنی مسجد سهله برگشتند و در همه این احوال در برابر ایشان قرار داشت. همین که وارد مسجد شدند آن نور نیز از بین رفت.

منبع: کتاب داستانهایی از علما/ محمد تقی صرفی پور-ص 16

به اشتراک بگذارید: