مجتهدی که آرد خراب به نانوایی ها میفروخت

روزی در محضر آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بودم. در ضمن صحبت، از بدی پخت نان شکایت کردند و فرمودند: نانوایی ها نان خوبی نمی پزند.

من عرض کردم: از کدام نانوائی نان می گیرند؟

فرمود: فلان نانوائی.

من به آن نانوائی رفته و گفتم شما چرا به خانه آقا نان بد می دهید؟

نانوا جواب داد: تقصیر ما نیست اگر نان منزل آقا را به اختیار ما بگذارند بهترین نان را می فرستیم ولی آرد منزل از آقا می آوردند و آن آرد نانش بهتر از این نمی شود.

وقتی پاسخ آن نانوائی را به آقا عرض کردم، فرمود این آرد از زمین ارثی ما است و به دستور خودم بدست می آید و بغیر از این آرد نان دیگری را نمی خوریم.

توضیح: این آخوندهای پدرسوخته تا جایی که ممکن است دوست دارند تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازند ولی وقتی کسی مچ شان را گرفت حرفی برای گفتن ندارند. آخوندها تا قبل از انقلاب 57 دو دسته بودند: اکثر آنها فقیر و بی چیز بودند و جیره خوار این و آن بودند اما درشت ترهاشون دارای زمین کشاورزی و چند روستا و نوکر و کلفت بودند. آرد و گندم ها را به گران ترین بها به نانوایی ها میفروختند و با کمال پررویی از بدی کیفیت نان هم گله داشتند. بقول خامنه ای آرد بی کیفیت میفروخت و زبانش هم دراز بود!

منبع: کتاب داستانهایی از علما/ علی میرخلف زاده

به اشتراک بگذارید: