مجازات نمازخواندن بدون وضو

از حضرت باقر(ع) روایت شده که می فرماید:

یکی از اخیار و علمای بنی اسرائیل را در قبر نشانیدند و روحش را به او برگردانیدند.

به او گفتند ما از جانب خدا مأموریم تا صد تازیانه بر تو زنیم!!

گفت طاقت ندارم تحمل صد ضربه را ندارم.

تعداد تازیانه ها را کم کردند تا به یکی رسانیدند.

باز گفت طاقت ندارم.

گفتند چاره نیست یک تازیانه را باید بر تو بزنیم.

پرسید چرا؟

گفتند تو یک نماز بی وضو خواندی

پس تازیانه ای به او زدند، قبرش پر از آتش شد.

منبع: کتاب ثمرات الحیات/ج دوم/ص 156

توضیح: واقعا این خدای اسلام چقدر عقده ای و سادیسمی است. طرف نمازخوانده یعنی عبادت کرده ولی چون وضو نگرفته و یا شاید هم وضو داشته یک بادی ازش دررفته وضویش باطل شده و با همان حالت نماز خوانده. حالا باید او را توی قبر بنشانند و به او تازیانه بزنند!!

اصلا چه عجله ای بود که او را توی قبر تازیانه بزنند؟؟

به اشتراک بگذارید: