متمم دوم قانون اساسی آمریکا (حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه)

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

ترجمه: «از آنجا که داشتن یک نیروی شبه نظامی برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می‌باشد، حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیشینه: تا سال ۲۰۰۸ بر سر تفسیر عبارات «نیروی شبه‌نظامی منظم» و «مردم» در این متن بحث زیادی جریان داشت اما در آن سال این تفسیر که «بر اساس این متن شهروندان عادی باید در خرید و فروش اسلحه آزاد باشند» تثبیت شد. بسیاری از آمریکایی‌ها بر این باورند که مسلح بودن شهروندان می‌تواند جلوی خودکامه شدن دولت و شکل‌گیری استبداد در کشور یا کنترل بیش از حد بر روی شهروندان را بگیرد (منبع).

به اشتراک بگذارید: