ماموران غیر محسوس فیفا به استادیوم آزادی میروند؛ راستی آزمایی جاعش در بوته آزمایش

فیفا از ترس «تقیه» فوتبالی جاعش ، ماموران غیر محسوس به ورزشگاه آزادی خواهد فرستاد

به اشتراک بگذارید: