لغو مجازات شلاق در عربستان

بعد از هزار و چهارصد سال بالاخره یک شیر دل پیدا شد که این مجازات غیر بشری و وحشیانه را کنار بگذارد. دلیل حمله مافیای رسانه های جهانی به شاهزاده جوان عربستانی بخاطر همین اقدامات اصلاحگرانه اوست.

توجه داشته باشیم که تغییرات در عربستان بسیار دشوار است. بهرحال آنجا خاستگاه اسلام است و کنار گذاردن احکام ضد بشری این دین کار ساده ای نیست.

عربستان در تاریخ خود هیچ مصلحی نداشته که پا روی چنین خراقات و احکام ظالمانه ای پذاشته باشد. بر خلاف ایران که در تاریخ خود هم نادر شاه را داشته و هم رضا شاه را و بسیاری از روشنفکرانی که جان شان را بخاطر زدودن خرافات از دست دادند.

اگر می بینید که ایرانیان چند قدم از مردم عربستان از لحاظ آگاهی های ضد دینی جلوتر هستند در واقع از ثمرات اقدامات رضا شاه و دیگران است.

به اشتراک بگذارید: