لطیف اشراق؛ هنرمند افغانستانی

قتل تبسم؛ کودک ۹ ساله افغان که ۵ سال پیش توسط داعش سر بریده شد
ماجرای فرخنده؛ وی چند سال پیش در کابل به دست مردان خشمگین که ادعا میکردند او قران را سوزانده زجر کش شد
لطیف اشراق
‘خرمهره’؛ رویارویی جنگ و هنر در نمایشگاهی از هنرمندان معاصر افغانستان در فرانسه

منبع: ‘خرمهره’؛ رویارویی جنگ و هنر در نمایشگاهی از هنرمندان معاصر افغانستان در فرانسه

به اشتراک بگذارید: