قهرمانان جنگ ایران و عراق؛ نهنگ ها خودکشی میکنند!

اگر عاشق حاجی بازی و سید بازی و شهادت و اینگونه رفتارهای ابلهانه هستید، پیش از آنکه جو‌ شهادت کار دستتان بدهد، نگاهی به زندگی قهرمانان جنگ ایران و عراق بیاندازید. کسانی که توسط خمینی برای محکم شدن تخت خلافتش مغزشویی شدند و سرانجام در نهایت ناجوانمردی،مجبور به خودکشی شدند.

آیا پولی که حکومت جنایتکار و سردارهای آدمکشش چو قاسم سلیمانی از مردمان خودش دریغ میکند و صرف عیاشان جنوب لبنان میکنند، رواست؟

سیدعباس تولایی و محمدتقی حلی ساز در دانشکده روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشی انجام داده اند درباره «خودکشی موفق در میان جانبازان». خلاصه یافته های این مقاله که بهار 79 در «مجله پزشکی کوثر» منتشر شده عبارت است از:

تعداد پرونده‌های خودکشی جانبازان از سال 64 تا 7782 پرونده
ویژگی افرادی که خود را کشته‌انداین اتفاق بیشتر برای افراد جوان، متاهل، بیکار و با وضعیت اقتصادی ضعیف افتاده و سطح تحصیلات در اکثریت افراد پایین بوده است
شایع‌ترین نوع خودکشی و اختلال پزشکیبه ترتیب: خودسوزی، حلق آویز و مسمومیت و شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در این بیماران افسردگی و اسکیزوفرنیا
عامل تشدید کنندهافزایش مشکلات خانوادگی و اقتصادی رابطه مستقیمی با افزایش خودکشی دارد
عامل جلوگیری کنندهتوجه به وضعیت اشتغال، اقتصادی و خانوادگی جانبازان برای پیشگیری خودکشی امری ضروری است.

پژوهش دیگری در زمینه مربوط به متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی است که تابستان 85 در مجله طب پزشکی از سوی پژوهشگران مرکز علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله منتشر شده است. 

در این پژوهش به صورت گذشته نگر 1463 مورد مرگ جانبازان به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی ساده از بین 1709 مورد مرگ ثبت شده در بنیاد جانبازان از تاریخ 1359 تا 1381 مورد برررسی قرارگرفتند. علت مرگ ها به دو گروه خودکشی و سایر موارد تقسیم شد. فراوانی انواع خودکشی برای حلق آویز کردن، دارو، خودسوزی، خفگی، اسلحه و سایر موارد مشخص شد که عبارتند از:

درصدشیوه های خودکشیحلق‌آویز کردن (%1/27) 19 مورد، دارو (%4/21) 15 مورد،خودسوزی (%20) 14 مورد،خفگی (%5/11) 8 مورد،اسلحه (%3/4) 3 مورد،نامشخص (%3/14)10 مورد و سایر موارد (%4/1) 1 مورد
سن خودکشیکمتر از 40 سال
عوامل مرتبط با خودکشیوضعیت تأهل، درصد جانبازی، مواجهه با مواد شیمیایی، سابقه موج گرفتگی، سابقه تروما، سابقه بستری به دلیل بیماری طبی، سابقه بستری به دلیل روانپزشکی، سابقه جراحی، سابقه ‌مصرف داروی روانپزشکی و سابقه بیماری طبی رابطه داشت

به اشتراک بگذارید: