فیلم های جدید از تحریم سراسری انتصابات نظام کثیف جمهوری دروغ و جنایت!

سنندج، دبیرستان دخترانه رستگار؛ هیچ کس در این شعبه نیست. مردم انتخابات را کاملا بایکوت و تحریم کردەاند

به اشتراک بگذارید: