فیلم غم انگیز از کودکان در گیر دشواری های تنفسی (کرونا؟)، در بیمارستان علی اصغر شیراز

به اشتراک بگذارید: