فقط در حکومتِ فاشیست‌های اسلامی؛ این سوال امتحانی کودکانِ سرزمین ماست‎

بهرام و عکس بدون حجاب پروانه!

«این سوال امتحانی کودکان سرزمین ماست.

ببینید به چه انحطاط و انحرافی کشیده شدیم، در زمانه پیشرفت‌های تکنولوژی برای بهبود وضع زندگی انسان‌ها، جمهوری فاشیستِ اسلامی تلاش می‌کند مغز کودکان را شستشو داده و آنان را با رفتار و باوری غیرانسانی و البته غیرطبیعی بار بیاورد.

آیا در کشورهای پیشرفته که مرزی میان مرد و زن کشیده نشده است، این‌همه خبر تجاوز و آزار خیابانی زنان و خشونت خانگی شنیده می‌شود؟»

به اشتراک بگذارید: