فتوای مضحک خامنه ای

خامنه ای گفته در موقع ساخت کارتون برای کودکان، شخصیتهای کارتونی را با حجاب اسلامی بکشید.

 

به اشتراک بگذارید: