عکس و ویدئوی حلق آویز کردن ماکت حسن نصر الله (با ابعاد کوچکتر!) در تظاهرات لبنان

یحتمل مقوا با عرض و طول حسن در بازار موجود نبود!
Photo by – AFP
عکس تاریخی از اعدام شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه طهران
(تعجب نکنید؛ بعد از شهادت ترفیع درجه گرفته!)
به اشتراک بگذارید: