عکس روز

جرمی کوربین و برنی سندرز، یکی در انگلیس و دیگری در امریکا، هر دو سوسیالیست افراطی، هردو طرفدار کشورهای امریکاستیز، هردو طرفدار مماشات با حکومت تروریستی آخوندی

 

به اشتراک بگذارید: