عبور هوشمندانه رضا پهلوی از فسیل های جنایتکار و وطن فروش ۵۷ تی مایه امیدواری است!

گردهمایی چند تن از افراد مشهور در شبکه های اجتماعی_ فارغ از وزن سیاسی و سابقه آنها_ در کنار رضا پهلوی، باعث شد تا بیماران دارالمجانین جمهوری اسلامی خواه اپوزیسیون، فریادشان گوش فلک را پر کند که ای ملت چه نشسته اید که استبداد قدیم دارد باز میگردد!

این اوباش گویی نمیدانند چه بر سر ایران آورده اند که بازگشت به ۱۰۰ سال پیش آرزو شده است، حالا چه برسد به دهه طلایی ۵۰ و آن رشد عظیم اقتصادی و آن جهش های فرهنگی بی مانند.

شخصا هیچ اعتقادی به این ندارم که وحدت کلمه این چند نفر چهره مشهور با رضا پهلوی در معادله خونین براندازی این رژیم تاثیری داشته باشد اما آنچه که در این گردهمایی مهم است، این نکته است که این مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی هیچ کدام در انقلاب کثیف ۵۷ دخیل نبوده اند و همین نکته که جریان جمهوری خواهی از دست اوباشی چو پس مانده های بابا صدام و فدایی و فواحش سیاسی توده ای خارج شود، خود خبری نیک است و باید وقوع آن را به یکدیگر تبریک گفت!

مسیح علینژاد و حامد اسماعیلیون نشان دادند رفتن جمهوری اسلامی مهمتر از خواسته های فردی و گروهی آنهاست، اما این نکته را هم نباید فراموش کنیم که براندازی این رژیم با شدت عمل در برابر جنایات جمهوری اسلامی به وقوع خواهد پیوست نه با وحدت کلمه!

مهمترین کاری که جمهوری خواهان جوان و غیر ۵۷ تی باید آغاز کنند، گند زدایی از لجنزار مثلا جمهوری خواهی سنتی است که باید با بایکوت و عبور از عاملان انقلاب معکوس ۵۷، جرقه اش زده شود. شوربختانه عقبه جمهوری خواهی در ایران پس از مطرح شدن ایده اولیه اش توسط رضا شاه کبیر، به همکاران ملی نمای نواب صفوی و کاشانی و مجاهدین صدام و فداییان تروریست و فواحش سیاسی حزب توده میرسد و برای همین موضوع است که آرمان جمهوری خواهی برای مبارزه با جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند نوزایی و کارآیی لازم را داشته باشد.

در طول سالیان گذشته نگارنده به عنوان یک شهروند ساده تاکید کرده است که اگر کسی جمهوری خواه هم باشد، بی شک نباید با فرمول آری به رضا پهلوی تا براندازی و نه به پادشاهی بعد از براندازی ، مشکل داشته باشد اما خب شوربختانه بودجه هنگفت مجاهدین که پاداش آدمکشی هایشان برای صدام بود, در کنار حقوق سوشالی که پیرمردان و پیرزنان چت مغز ۵۷ تی از کشورهای اروپایی گدایی میکنند، نمیگذارند جریان جمهوری خواهی در ایران مستقل و بی ننگ و نیرنگ جلو برود….

برای براندازی حکومتی که خود انقلابی و برپایه جمهوری ناقص الخلقه بنا شده است، ابزار جمهوری خواهی کارآمد نیست. نه نظام پادشاهی و نه جمهوری هیچکدام فضیلت خاصی ندارند اما تجربه ۴۴ سال جمهوری چپاسلامی نشان داد این نوع حکومت در بهترین حالت خروجی اش در ایران احمدی نژادهای اول و دوم خواهد بود؛ مشتی عوام فریب!

به اشتراک بگذارید: