عاقبت آخوندها در ایران

شیخنا حرفت چون باد هوا خواهد شد

مکتب و مذهبت از پایه فنا خواهد شد

چهارده قرن نهادی ز خدایت پالان

روی ما، لیک بدان نوبت ما خواهد شد

روز معهود رسد نوبت پالان زدن

شیخ و ملا و تمام فقها خواهد شد

وقف مسجد شده یکسر وطن و خواهی دید

 این همه وقف  میکده ها خواهد شد

مطمئن باش که این بار نه تنها دولت

بلکه هنگامه تعویض خدا خواهد شد

به اشتراک بگذارید: