صمد بهرنگی : غرض رفتن است نه رسیدن!

غرض رفتن است نه رسیدن. زندگی کلاف سردرگمی است، به هیچ جا راه نمی برد، اما نباید ایستاد. با این که می دانیم نخواهیم رسید، نباید ایستاد. وقتی هم که مردیم؛ مردیم به درک…!

نامه های صمد بهرنگی/ گردآورنده اسد بهرنگی

به اشتراک بگذارید: