شهید راه تئوری توطئه

واقعا خیلی شگفت آور است که در قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات هنوز عده ای با علم و دانش اینقدر سر ستیز داشته باشند.

توی غرب، یک عده کج فکر و متوهم پیدا شده اند که همه چیز را دروغ می پندارند و آنها را تبلیغات امپریالیسم می دانند. اینها 11 سپتامبر و هالوکاست و رفتن انسان به کره ماه را دروغ های امریکایی می پندارند.

اخیرا یک ابله پیدا شده بود که ادعا میکرد زمین تخت است و گرد بودن زمین را باور نمیکرد.

او خودش دست به کار شد تا دروغ امپریالیسم را ثابت کند. اما جانش را در این راه از دست داد.

به اشتراک بگذارید: