شعار های رادیکال دانشجویان در تظاهرات ۱۶ آذر روز دانشجو (مجموعه ویدئو کلیپ)

https://youtu.be/5tLqCYsgs9w
https://youtu.be/Na86QbweNlA
https://youtu.be/tTVoQ7Aj3Kg
https://youtu.be/KAhjMyOViQs
https://youtu.be/dw8i-aDGvHU
https://youtu.be/3O4AJRcVwaE
به اشتراک بگذارید: