شعار دانش آموزان بدنبال بازگشایی مدارس پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲

اینرو فردی که خودش در مهر ماه ۳۲ دانش آموز دبیرستان بوده برایم گفت:

شَه فتاده ملتی
سپرده دست دولتی
که با تفنگ و توپ و تیر
کند حکومت, کند حکومت

طنز تلخ ماجرا اینجاست که بعد از ۵۷ سال هنوز هم وصف حال ملت ایران همین است!

به اشتراک بگذارید: