مرگ بر فلسطین؛ سیرک اپوزیسیون نماهای ۵۷ تی خارج از کشور هیچ شباهتی به مردم معترض داخل ایران ندارند!

مردم داخل ایران را مقایسه کنید با اوباش ۵۷ تی که هنوز سنگ فلسطین را بر سینه میزنند!

شما نگاه کنید این تماشاگرانی که مرگ بر فلسطین سر میدهند، ساکن مذهبی ترین شهر ایران، یعنی مشهد هستند!

جمهوری اسلامی اگر در سال ۸۸ وقتی مردم شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سردادند، به حرف مردم گوش داده بود و تقلب نکرده بود، امروز گوشهای کرش فریاد مرگ بر فلسطین را نمیشنید!

خیلی دوست دارم ببینم آن قارچ سمی ، محسن کدیور ماله کش نظرش درمورد این شعارهای تازی سوز چیست؟

چپ ورشکسته و اوباش ۵۷ تی بدانند به زودی نسل جوان این زباله های غیرقابل بازیافت را به فاضلاب تاریخ روانه خواهند کرد.

به اشتراک بگذارید: