فریاد “مرگ بر دیکتاتور – مرگ بر خامنه ای” سهیلا حجاب از درون زندان (ویدئو کامل: ۱۰ دقیقه)

سهیلا حجاب – وکیل دادگستری اهل کرمانشاه

طرح روی جلد کتاب جمعه؛ شماره ۴, اول شهریور ۱۳۵۸
به اشتراک بگذارید: