سند مزدوری آخوندها برای انگلیس

۲۰ نفر از بزرگترين علماى قرن حاضر شیعه در نجف و کربلا از مزدوران حقوق بگیر انگلیس بودند.

کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی نوشته محمود محمود جلد ششم صفحه ۳۳۵ و ٣٣٦ در اين مورد نوشته است:
ده نفر مجتهدی که در نجف ماهی پانصد روپیه (واحد پولى هند) از انگلیسی‌ها می‌گرفتند، اسامی آنها به قرار زیر است:
١- آخوند ملا محمد خراسانی
۲- شیخ عبدالله مازندرانی
۳- شیخ ابوالحسن شیخ راضی از خانواده حاج شیخ جعفر شوشتری
۴- شریعت اصفهانی
۵- شیخ محمد مهدی کشمیری
۶- شیخ مهدی ابن شیخ اسدالله
۷-شيخ حسن پسر شیخ محمد حسین صاحب جواهر
٨- سید محمد بحرالعلوم پسر سید علی بحرالعلوم
٩- سید ابوتراب خوانساری
۱٠- سید ابوالقاسم اشکوری
طبق این گزارش ماهانه پانصد روپیه از طرف انگلستان تنها برای ده نفر مجتهد مقیم نجف ارسال می‌شده است [و در ادامه ده نفر در کربلا را ذکر می‌کند].
اين سندی مهمی است در اثبات مزدور بودن آخوندهاى شيعه و خیانت آنها به فرهنگ و تاریخ ايران

به اشتراک بگذارید: