سلطان رضائی

سلطان رضایی سال 1317 در مشهد به دنیا آمد . او از اعضای قدیمی اطلاعات شهربانی و ژاندارمری مشهد بود . سلطان رضایی پس از انقلاب بازداشت و توسط کمیته و ستاد اجرایی فرمان امام در 18 اسفند محاکمه و به مرگ محکوم شد . او در همان روز 18 اسفند در ساعت 4 و 20 دقیقه صبح در مشهد تیرباران شد . پیکر سلطان رضائی در بهشت رضای مشهد بلوک 10 ردیف 73 شماره قبر 24 به خاک سپرده شد .

منابع :

https://www.mashhad.ir/web_directory/102281-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA.html#report_builder_form

https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%85_%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به اشتراک بگذارید: