ستاره درخشش دوباره به ریاست بخش فارسی صدای امریکا منصوب میشود.

حرفی ندارم.

تیتر واشنگتن تایمز گوبا است: بایدن رئیسی که در زمان ترامپ اخراج شده بود باز میگرداند.

https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/18/voa-executive-setareh-derakhshesh-sieg-fired-under/

به اشتراک بگذارید: