ساسان نیک نفس یکی دیگر از پادشاهی خواهان توسط جمهوری جنایت در زمان ریاست رییسی بر قوه قضاییه به قتل رسید!

هر بنی بشری که گرفتار جنایتکاران جمهوری اسلامی در زندانها میشود باید به حال خودش و خانواده اش گریست اما بدا که آن قربانی از قضا طرفدار «پادشاهی» هم باشد. پادشاهی خواهان امروز ایران اکثرا دوران پادشاهی پهلوی ها را ندیده اند و همانند بسیاری از ما متعلق به نسل پس از انقلاب میباشند. آنچه باعث شده است جمهوری اسلامی شدیدترین خشونت ها را علیه ایشان روا دارد، یکی در اکثریت بودن این جوانان است و دیگری نامسلمانی آنها؛ این خصوصیات خاص این جوانان را این روزها به هدف اصلی حکومت تبدیل کرده است.

آنچه که این حکومت این روزها از آن به عنوان جریان «برانداز» صحبت میکند دقیقا همین افرادی هستند که بی هیچ ترس و واهمه و پشتیبانی همانند «مرد ساحل» خواسته خویش را فریاد میزنند و با آنکه میدانند با وجود در اکثریت بودن در رسانه های وابسته به استمرار طلبان و چپ های خمینی طلب در «تحریم» هستند اما باز هراسی به دل راه نمیدهند و در راه ایران و اهدافشان جان میبازند.

قربانیانی چو ساسان نیک نفس به دلیل عدم وابستگی به استمرار طلبان هرگز اخبارشان در میان مردم پخش نمیشود. تمام رسانه های خارج از کشور یا در تسخیر زباله های غیر قابل بازیافت ۵۷ تی ( مجاهد و توده ای و فدایی و …) است و یا در تسخیر شبکه بابا اکبر و شرکا که سرسپردگی این قشر به اصل نظام دیگر بر کسی پوشیده نیست.

اگر شما نحوه خبررسانی در مورد جان باختگان جنبش سبز را با جانباختگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مقایسه کنید کامل متوجه میشوید که چگونه حتی برای اعلام اخبار کسانی که توسط حکومت به قتل میرسند، شورای نگهبان خبری وجود دارد. شورایی که در خبررسانی هایش اگر قربانی متعلق به قشر مسلمان و استمرار طلب باشد، تمام هم و غم خود را برای سمبل کردن قربانی میگذارد اما اگر قربانی با اصل نظام مشکل داشته باشد و شعار «اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» سرلوحه فعالیت هایش باشد، آنوقت شما شاهد خواهید بود که هیچگونه خبری از قربانی یا پخش نمیشود و یا اگر هم پخش شود خیلی کوتاه و‌گنگ و از روی رفع تکلیف است.

برای مثال همین خبر قتل زنده یاد ساسان نیک نفس در بی بی سی فارسی که شعبه متمدن فارس نیوز است را نگاه کنید که چگونه در آخر خبر یک جمله کوتاه درباره «پادشاهی خواه» بودن مقتول نوشته است و رد شده است.

زندانیان و قربانیان بی پناه و بی رسانه را دریابید. خانواده های زندانیانی که استمرار طلب نباشند، هیچ رسانه ای ندارند و تنها این شما هستید که میتوانید در شبکه های اجتماعی از آنها دفاع کنید. رسانه شمایید. مگذارید یاد این قهرمانان و دلاوران که هدفشان برافراشتن درفش کاویانی است، در خاطره ها و تیتر خبرها و رذالت رسانه ای استمرار طلبان گم شود.

https://www.bbc.com/persian/iran-57384559
به اشتراک بگذارید: