زوال جهان اسلام؛ حامد عبدالصمد

✋🏿انزوا و مشاهده‌ی طولانی سایه خود، تنها به ستایش از خود منجر نمی‌شود بلکه منجر به بیماری پارانویا هم می‌شود. هر نقدی که از برون به اسلام وارد می‌شود به عنوان اعلام جنگ برداشت می‌گردد؛ هر پرسش از درون خود اسلام به عنوان ارتداد و خیانت تعبیر می‌شود.


✋🏿هر چه یک جامعه بسته‌تر باشد، به همان اندازه نیز جهان خارج از خود را خصمانه‌تر ارزیابی می‌کند. مقررات اخلاقی سخت‌تر می‌شود و فشار بر هواداران خود فزونی می‌گیرد تا بدین‌گونه وفاداری بی‌قید و شرط آنها تضمین شود. مقررات برای حجاب فیزیکی و فکری نوشته می‌شود و دانش دوستی پیش از آن که زاده شود در نطفه خفه می‌گردد. در جامعه، ترس از مرتدان و بیگانگان و دشمنی با آنها دامن زده می‌شود.


✋🏿هر چه این جوامع بسته‌ی اسلامی تأثیر جهان خارج را بیشتر بر خود احساس می‌کنند، به همان اندازه سخت‌گیری نسبت به اعضای جامعه‌ی خود و به ویژه کسانی که از صف خارج می‌شوند، بیشتر می‌گردد. جامعه‌ی منزوی با همبستگی، مراقبت و خاموشی، خود را حفظ می‌کند و سرانجام با تجاوز فرهنگی به خویشتن گور خود را می‌کند. اعمال ننگین از سوی رؤسای این خانواده‌ی بزرگ پرده‌پوشی می‌شود و رعایا هم به نوبه خود این آسیب‌های روانی را به تاریک‌خانه‌های قلب خود می‌رانند.


✋🏿هر کس این منطق را زیر پرسش ببرد، مرگ یا تبعید را به جان خریده است. در جهان اسلام، اغلب اصلاح‌گران دینی که برای دگرگونی تلاش کرده‌اند، جان خود را در این راه هزینه کرده‌اند، بسیاری از آنها نیز به غار بازگشتند و داوطلبانه خود را به زنجیر کشیدند و نگاه‌های خود را به سایه‌ها دوختند!

Hamed Abdel-Samad is a German-Egyptian political scientist and author.

PublicationsIn

English translation: Hamed Abdel-Samad: Islamic Fascism, Prometheus Books, New York 2016, ISBN 978-1633881242In

German:

Hamed Abdel-Samad: Mohamed – Eine Abrechnung (“Muhammad – A final reckoning”), Droemer Knaur Verlag, Munich 2015, ISBN 978-3-426-27640-2

Hamed Abdel-Samad: Krieg oder Frieden – Die arabische Revolution und die Zukunft des Westens (“War or peace – The Arab revolution and the future of the West”), Dromer Knaur Verlag, Munich 2011, ISBN 978-3-426-27558-0

Hamed Abdel-Samad: Der Untergang der islamischen Welt – Eine Prognose (“The downfall of the Islamic world – A prognosis”), Droemer Knaur Verlag, Munich 2010, ISBN 978-3-426-27544-3

Hamed Abdel-Samad: Mein Abschied vom Himmel – Aus dem Leben eines Muslims in Deutschland (“My farewell to heaven – From the life of a Muslim in Germany”), Droemer Knaur Verlag, Munich 2010, ISBN 978-3-426-78408-2

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
5 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها