زمستان سخت اروپا و تعطیلی ادارات ما

چه کسی در جهان باور می کند کشوری که دارای منابع عظیم نفت و گاز است، ادارات و بانکهای دولتی را بخاطر کمبود گاز تعطیل کند؟!

به اشتراک بگذارید: